หน้าแรก ITA แบบสอบถามความฯ Facebook Admin webmail เว็บไซต์เก่า

ทำเนียบบุคลากร องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด

กองสวัสดิการสังคม

 • thumbnail

  นางอาทิตย์ สรวนรัมย์

  ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

 • thumbnail

  นางชุมแพร อินทรศร

  นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

 • thumbnail

  นางวงเดือน ฤทธิ์ไธสง

  เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนปฏิบัติงาน

 • thumbnail

  นางสาวกิตติยา ที่รัก

  ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน