หน้าแรก ITA แบบสอบถามความฯ Facebook Admin webmail

-: ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด:-

ประวัติ

ตามหลักฐานที่อ้างอิง  ตำบลโคกสะอาดได้รับการจัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล     เมื่อวันที่ 30 มีนาคม พ.ศ.2539 ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย  เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล   ลงวันที่ 19 มกราคม พ.ศ.2539  ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  ฉบับทั่วไป  เล่ม  113  ตอน 59 ง.    ลงวันที่ 30 มกราคม พ.ศ.2539
                      ปัจจุบันองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด  มีอาคารสำนักงานเป็นของตนเองสำหรับให้บริการประชาชนที่มาติดต่อราชการได้ด้วยความสะดวก สำนักงานตั้งอยู่บ้านว่านพัฒนา เลขที่ 222       หมู่ที่ 11  ตำบลโคกสะอาด  อำเภอลำปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย์  รหัสไปรษณีย์  “3 1 1 3 0”
                      ที่ตั้ง ตำบลโคกสะอาด ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของอำเภอลำปลายมาศห่างจากที่ว่าการอำเภอลำปลายมาศ  ประมาณ  20 กิโลเมตรพิกัดทางภูมิศาสตร์ตำแหน่งที่ตั้งขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด  เส้นรุ้ง (ละติจูด) 15.167033952346168  เส้นแวง (ลองติจูด) 102.90303468704224
                      เนื้อที่ ตำบลโคกสะอาด มีขนาดเนื้อที่ประมาณ  30,312.50  ไร่  หรือประมาณ  48.50  ตารางกิโลเมตรและมีอาณาเขตติดต่อ  ดังนี้
ทิศเหนือ         ติดต่อกับ    ตำบลบ้านยาง           อำเภอลำทะเมนชัย        จังหวัดนครราชสีมา
ทิศใต้             ติดต่อกับ    ตำบลตลาดโพธิ์         อำเภอลำปลายมาศ        จังหวัดบุรีรัมย์   
ทิศตะวันออก   ติดต่อกับ    ตำบลเมืองแฝก          อำเภอลำปลายมาศ        จังหวัดบุรีรัมย์
ทิศตะวันตก     ติดต่อกับ    ตำบลโคกล่าม           อำเภอลำปลายมาศ        จังหวัดบุรีรัมย์