หน้าแรก ITA แบบสอบถามความฯ Facebook Admin webmail เว็บไซต์เก่า

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

สภาพทั่วไป
องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง

ข้อมูล เกี่ยวกับที่ตั้ง อาณาเขต เขตการปกครอง ประชากร ผลิตภัณฑ์มวลรวมรายได้ การ ศึกษา     สาธารณสุข   ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และทรัพยากรธรรมชาติ
1) ข้อมูลเกี่ยวกับที่ตั้ง 
                ตำบลสำโรง ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ห่าง จากที่ว่าการอำเภอทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ประมาณ 15 กิโลเมตร 
2) เนื้อที่
มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 54.76 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 35,711 ไร่
3) ภูมิประเทศและอาณาเขต
                ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปเป็นที่ราบลุ่ม มีน้ำคลองขนาดเล็กไหลผ่านอาณาเขต
                ทิศเหนือ   ติดต่อกับตำบลหลักเขต และตำบลสะแกซำ อำเภอเมือง   จังหวัดบุรีรัมย์
                ทิศใต้  ติดต่อกับตำบลสะเดา   อำเภอพลับพลาชัย   จังหวัดบุรีรัมย์
                ทิศตะวันตก  ติดต่อกับตำบลแสลงโทน อำเภอประโคนชัย    จังหวัดบุรีรัมย์
                ทิศตะวันออก  ติดต่อกับตำบลโคกขมิ้น อำเภอพลับพลาชัย   จังหวัดบุรีรัมย์
4) จำนวนหมู่บ้าน 11 หมู่บ้าน 
จำนวนหมู่บ้านในเขต อบต. จำนวน 11 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 1-11
                            หมู่ 1       บ้านสำโรง               หมู่ 2       บ้านสำโรง
                            หมู่ 3       บ้านตะโกรี              หมู่ 4       บ้านเสม็ด
                            หมู่ 5       บ้านกัดลิ้น               หมู่ 6       บ้านโสน
                            หมู่ 7       บ้านประดู่               หมู่ 8       บ้านประทัดบุ
                            หมู่ 9       บ้านพนาวัน            หมู่ 10     บ้านไทรงาม
                            หมู่ 11     บ้านเทวัญ                                              
5) ประชากร
ประชากรทั้งสิ้น  8,323 คน แยกเป็น ชาย 4,250 คน หญิง 4,073 คน จำนวน 1,937 ครัวเรือน   จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 5,426 คน จำนวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เมื่อวันที่   23 ธันวาคม 2550 จำนวน 3,074 คน    คิดเป็นร้อยละ 56.65 

ทรัพยากรธรรมชาติ 

     1) แหล่งน้ำธรรมชาติ
- ลำห้วย,ลำน้ำ                        9              สาย
- หนองน้ำ                              6             แห่ง
- สระน้ำ                                 9              แห่ง
     2) แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น
- ฝายน้ำล้น                             5              แห่ง
- บ่อน้ำตื้น                               1             แห่ง
- บ่อบ่อบาดาล                        60            แห่ง
                               - ใช้ได้                     25            แห่ง
                                - ใช้ไม่ได้               35            แห่ง
- ประปา                                 13             แห่ง
                                - ใช้ไม่ได้                9             แห่ง
                                - ใช้ไม่ได้                1             แห่ง
- ถังน้ำ คสล.                            9            แห่ง (ใช้ได้ทั้งหมด)
     3) ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่
มีพื้นที่ป่าไม้เหลืออยู่รวม 0.64 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 400 ไร่ 
บริเวณหมู่ที่ 3 บ้านตะโกรี
     4) กลุ่มมวลชนจัดตั้ง
- ลูกเสือชาวบ้าน   จำนวน   3    รุ่น    รวม   450  คน
                - ศูนย์อาสาป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน    จำนวน    3     รุ่น   รวม  146   คน


ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด
 
1) โครงสร้างทางเศรษฐกิจ / รายได้ประชากร
ลักษณะการประกอบอาชีพของประชาชนในเขตตำบลโคกสะอาด โดยทั่วไปประกอบอาชีพเกษตรกรรมและรับจ้าง ในพื้นที่ส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพเกษตรกรรม เช่น การเกษตรกรรม ได้แก่ ทำนา ทำไร่  ทำไร่อ้อย  ปลูกมันสำปะหลัง ปลูกผัก มีร้านขายของชำ มีปศุสัตว์  ได้แก่ โค กระบือ  เป็ด สุกร  การบริการ และอื่น ฯ
 
2) ด้านเกษตรกรรม
ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางการเกษตร ในพื้นที่ทั่วไปในเขตตำบลโคกสะอาด ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ประมาณ ร้อยละ 90 ประกอบอาชีพรับจ้างอาชีพอื่นๆอีกร้อยละ 10
 
3) การพาณิชยกรรม/การบริการ
1. สถานประกอบการด้านพาณิชยกรรม ได้แก่
ก. สถานีบริการน้ำมัน           จำนวน    2  แห่ง
ข. ตลาดสด                            จำนวน    -   แห่ง
ค. ร้านค้าทั่วไป                     จำนวน   48  แห่ง
ง.  ปั๊มหลอด                          จำนวน    2  แห่ง
2. สถานประกอบการพาณิชย์ ได้แก่
ก. โรงฆ่าสัตว์                        จำนวน    -    แห่ง
ข.  สถานธนานุบาล               จำนวน      -   แห่ง
                3. สถานประกอบการด้านบริการ ได้แก่
                                ก. โรงแรม             จำนวน    -    แห่ง
                                ข. ธนาคาร              จำนวน    -    แห่ง
 
4)  การอุตสาหกรรม ลักษณะอุตสาหกรรมในเขตตำบลโคกสะอาด โดยส่วนใหญ่แล้วยังเป็น อุตสาหกรรมในครัวเรือนอุตสาหกรรมที่ประกอบการอยู่ในเขตตำบล ได้แก่
- โรงสีข้าว              จำนวน  51 แห่ง
- กลุ่มอาชีพชุมชน จำนวน  3   กลุ่ม
 
5)  การท่องเที่ยว
ปัจจุบันในเขตตำบลโคกสะอาด ไม่มีแหล่งหรือสถานที่ใช้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติได้ แต่ปัจจุบันกำลังดำเนินการที่จะปรับปรุงกู่พระใหญ่บ้านเขื่อนและ  กู่ฤาษีบ้านหนองแสง ซึ่งเป็นโบราณสถานที่ชาวบ้านให้ความ เคารพ  บูชา เหมาะสำหรับปรับปรุงเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ 
 
6)  การปศุสัตว์ 
สำหรับการปศุสัตว์ ในเขตตำบลโคกสะอาด ประชาชนส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพเลี้ยงสัตว์ ได้แก่ โค กระบือ สุกร  เป็ด และไก่ ข้อมูลด้านสังคม
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด
 
1) หมู่บ้าน  มีจำนวน  16 หมู่บ้าน  2,232  ครัวเรือน  และประชากรรวม 10,006 คน
2) ศาสนา  ประชาชนในเขตตำบลโคกสะอาด  ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ  โดยใช้วัดเป็นศูนย์รวมในการประกอบพิธีกรรมทางศาสนา,งานบุญ  และงานประเพณีต่าง ๆ โดยมีวัด 9  แห่ง  และสำนักสงฆ์  1แห่ง  ดังนี้
1.  วัดสว่างอารมณ์                                 ตั้งอยู่  ม. 1
2.  วัดมงคลนิมิตร                                  ตั้งอยู่  ม. 3
3.  วัดบ้านขี้ตุ่น                                      ตั้งอยู่  ม. 4
4.   วัดใหม่อัมพวัน                                ตั้งอยู่  ม. 5
5.   วัดเขื่อนคงคา                                   ตั้งอยู่  ม. 6
6.   วัดบ้านค้อ                                         ตั้งอยู่  ม. 7
7.   วัดบุพาราม                                       ตั้งอยู่  ม. 8
                8.   วัดศิริมังคลลาราม                            ตั้งอยู่  ม. 9
                9.  วัดบ้านหนองแสง                            ตั้งอยู่  ม.12
10.  สำนักสงฆ์บ้านหนองโน               ตั้งอยู่  ม.10
 
3)  วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่นที่สำคัญของชุมชนในเขตตำบลโคกสะอาด  ดังนี้
1.    ชื่อประเพณี “ขึ้นปีใหม่”  
กิจกรรมสังเขป  ปัจจุบันเป็นประเพณีซึ่งทุกคนรู้จักดี 31 ธันวาคม - 1 มกราคม เนื่องจากเป็นเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ซึ่งจะมีการทำบุญตักบาตร หรือมีการรวมญาติ หรือลูกหลานที่ทำงานที่ต่างจังหวัดเดินทางกลับสู่บ้านเกิด
2.   ชื่อประเพณี “สงกรานต์”     เดือน 13- 15   เมษายน   ของทุกปี
กิจกรรมสังเขป  มีการจัดวันสงกรานต์ในการจัดงานในแต่ละหมู่บ้านโดยมีการจัดรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ทำบุญตักบาตร, และมีการซื้อของชำร่วยมอบให้แก่ผู้สูงอายุ
3.   ชื่อประเพณี “งานเข้าพรรษา”   ประมาณเดือน กรกฎาคม                                   
กิจกรรมสังเขป มีการจัดหาเทียนพรรษาไปถวายวัดต่าง ๆ ในเขตตำบล
 
4) การศึกษา
- โรงเรียนในเขตตำบลโคกสะอาด  มีโรงเรียนระดับประถมศึกษา  จำนวน  6  แห่ง 
- โรงเรียนขยายโอกาสถึงมัธยมศึกษาตอนต้น  จำนวน  1  แห่ง  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์   เขต  1 อบต.โคกสะอาด  จำนวน  1  แห่ง  ดังต่อไปนี้
1.  โรงเรียนบ้านหนองเฒ่ากา                                               ตั้งอยู่  ม. 1
2. โรงเรียนบ้านสนวน “ศิริมงคลวิทยา”             ตั้งอยู่  ม. 3
3.  โรงเรียนวัดขี้ตุ่น                                              ตั้งอยู่  ม. 4
4.  โรงเรียนบ้านหนองปลิง                                  ตั้งอยู่  ม. 8
5.  โรงเรียนวัดห้วยหวายหนองเติ่นวัว                                ตั้งอยู่  ม. 9
6.   โรงเรียนบ้านว่านเขื่อนค้อวิทยา                    ตั้งอยู่  ม. 11
 
- กีฬา  นันทนาการ / พักผ่อน
                                1) สนามกีฬาเอนกประสงค์                  จำนวน  1  แห่ง 
                                2) สนามบาสเก็ตบอล                            จำนวน  1 แห่ง 
- สวนสาธารณะ     จำนวน -   แห่ง 
- สนามกีฬาต้านยาเสพติด     จำนวน  1  แห่ง      
 
6)  สาธารณสุข
ตำบลโคกสะอาดมีศูนย์สุขภาพชุมชนประจำตำบล 1 แห่ง ตั้งอยู่ ม. 11 มีเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์3 คน  และนอกจากนี้มีอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) 127 คน  
 
7)  แหล่งน้ำ
-               ลำน้ำ,ลำห้วย  10  สาย  คือ ลำทะเมนชัย,ลำห้วยพูนตอนบน,ตอนล่าง,ลำห้วยหนองปลาไหล,ลำห้วยหนองผักแว่น ,  คลองหนองพีพ่วน , ลำห้วยหนองคูขาด , ลำห้วยมะดัน ,ลำห้วยมะไฟ และลำคลองหนองฝายใหญ่
-               หนองน้ำ  8  แห่ง
-               ฝาย  6  แห่ง
-               บ่อน้ำตื้น -  แห่ง
-               บ่อบาดาลที่สนับสนุนโดยส่วนราชการ  1  แห่ง
-               บ่อบาดาลส่วนตัว  -  แห่ง
-               สระน้ำขนาดใหญ่  15  แห่ง
-               ทำนบ  -  แห่ง
-               ประปาหมู่บ้าน  12  แห่ง

จำนวนประชากรและหมู่บ้าน องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด
 
1) จำนวนหมู่บ้าน มีจำนวน 16 หมู่บ้าน เป็นหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเต็มทั้งพื้นที่ทุกหมู่บ้าน
2) ประชากร มีประชากรรวมทั้งสิ้น 10,010 คน แยกเป็น ชาย 5,036 คน หญิง 4,974 คน
- มีจำนวนครัวเรือน 2,290 ครัวเรือน
- มีความหนาแน่นเฉลี่ย 206 คน/ตารางกิโลเมตร (คิดจากจำนวนประชากรหารด้วยพื้นที่)
 
ประชากรส่วนใหญ่อยู่ในวัยทำงาน และมีประชากรที่ย้ายออกไปประกอบอาชีพในเขตต่างจังหวัดจำนวนมากเนื่องจากประสบปัญหาเศรษฐกิจตกต่ำ การหางานต่างถิ่น เลือกงาน ส่งผลให้ประชากรลดลง
 
ตาราง แสดงจำนวนประชากรและจำนวนหลังคาเรือน ตำบลโคกสะอาด อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
ณ  วันที่  30 พฤศจิกายน 2551
 
หมู่ที่ หมู่บ้าน ชาย (คน) หญิง (คน) รวม (คน) จำนวน
ครัวเรือน
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
บ้านหนองเฒ่ากา
บ้านตะไก้ย
บ้านสนวน
บ้านขี้ตุ่น
บ้านว่าน
บ้านเขื่อน
บ้านค้อ
บ้านหนองปลิง
บ้านห้วยหวาย
บ้านหนองโน
บ้านว่านพัฒนา
บ้านหนองแสง
บ้านสนวนพัฒนา
บ้านค้อพัฒนา
บ้านห้วยหวายพัฒนา
บ้านโนนสะอาด
614
426
240
382
406
431
438
259
266
83
352
132
342
179
208
276
612
410
259
383
425
420
444
252
273
76
340
134
313
167
226
239
1,229
836
499
765
831
851
882
511
539
159
692
266
655
346
434
515
264
189
134
202
176
198
189
109
126
38
167
59
145
78
103
113
รวมประชากร
ทั้ง 16 หมู่บ้าน
5,036 4,974 10,010 2,290
ที่มา  ; ฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์ อำเภอลำปลายมาศ
 

ข้อมูลด้านโครงสร้างพื้นฐาน
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด

 
1) การคมนาคม การจราจร
                การคมนาคมในเขตตำบลโคกสะอาด มีเส้นทางการคมนาคมติดต่อกับอำเภอ  และจังหวัดใกล้เคียง  ซึ่งทำเลที่ตั้งของตำบลโคกสะอาด นับได้ว่าเป็นเส้นทางการคมนาคมสมารถสัญจรไปมาได้โดยสะดวก ดังนี้
                                อบต.โคกสะอาด - อำเภอลำปลายมาศ   จังหวัดบุรีรัมย์ ระยะทาง 20   กิโลเมตร
                                อบต.โคกสะอาด - อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ระยะทาง 20   กิโลเมตร
                                อบต.โคกสะอาด - จังหวัดบุรีรัมย์ ระยะทาง 53 กิโลเมตร
                1.1  ทางรถยนต์  การเดินทางจะใช้เส้นทางหลัก ได้แก่
-               ถนนลาดยาง  สายบ้านหนองเฒ่ากา - คูเมือง (ถนน อบจ. หมายเลข  บร  2028  ผ่านหมู่ที่  1,5,6,8,11,16  ตำบลโคกสะอาด )
-               ถนนลาดยาง สายหนองเฒ่ากา-หนองโดนน้อย (ถนน ทางหลวงชนบท หมายเลข บร2100 ผ่านหมู่ที่ 1 ตำบลโคกสะอาด)
-               ถนนลาดยาง สายลำปลายมาศ-คูเมือง (ถนน อบจ. หมายเลข บร 2028 ผ่านหมู่ที่2,3,4,13 ตำบลโคกสะอาด)
-               ถนนลาดยาง สายหนองเฒ่ากา-ห้วยมะไฟ (ถนน อบจ. หมายเลข บร 2078 ผ่านหมู่ที่6,8,16 ตำบลโคกสะอาด)
 
1.2  แม่น้ำ/คลอง  ที่ใช้สัญจรทางน้ำ   -ไม่มี-
 
2)  การประปา
ตำบลโคกสะอาดได้มีน้ำประปาบริการประชาชนในเขตตำบล จำนวน 12 แห่ง แต่ยังไม่ทั่วถึงทุกครัวเรือน ในปีงบประมาณ 2553 นี้ คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด ได้มีนโยบายที่จะดำเนินการให้ประชาชนได้มีน้ำประปาใช้อย่างทั่วถึง
 
3) การไฟฟ้า
ปัจจุบันการดำเนินการจำหน่วยไฟฟ้า ให้กับประชาชนในเขตตำบลโคกสะอาด อยู่ในความรับผิดชอบ และดำเนินงานโดยสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอลำปลายมาศ โดยจ่ายกระแสไฟฟ้าภายในเขตตำบลโคกสะอาด อำเภอ และพื้นที่ใกล้เคียง เพื่อจ่ายให้กับบ้านเรือนที่อยู่อาศัย ธุรกิจ การบริการ และหน่วยงานราชการเป็นต้น ในเขตตำบลโคกสะอาด ประชาชนในพื้นที่มีไฟฟ้าใช้ครบทุกหมู่บ้าน  16 หมู่บ้าน
 
4) การสื่อสาร ระบบการสื่อสารที่มีการให้บริการ เช่น โทรศัพท์ และการสื่อสารอื่นฯ ดังต่อไปนี้
                4.1 โทรศัพท์
-               จำนวนโทรศัพท์ส่วนบุคคลในพื้นที่         จำนวน  -  หมายเลข
-               จำนวนโทรศัพท์สาธารณะในเขตพื้นที่      จำนวน  - หมายเลข
-               จำนวนโทรศัพท์ส่วนราชการ                     จำนวน   3  หมายเลข
 
4.2 การไปรษณีย์โทรเลข ในเขตตำบลโคกสะอาด มีที่ทำการไปรษณีย์ ปัจจุบันตำบลโคกสะอาดได้รับการ บริการในเรื่องของการไปรษณีย์โทรเลขสาขาอำเภอลำปลายมาศ
                4.3 ระบบหอกระจายข่าว ระบบหอกระจายข่าวสามารถให้บริการข่าวสารให้กับประชาชนได้ 14  หมู่บ้าน
                4.4 ระบบอินเตอร์เน็ตตำบล ปัจจุบัน อบต.โคกสะอาด สามารถให้บริการอินเตอร์เน็ต แก่ประชาชนในพื้นที่ ฟรี

สภาพทั่วไป
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด
 
ตำบลโคกสะอาด ได้รับการจัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลเมื่อวันที่ 30 มีนาคม พ.ศ.2539ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล ที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับทั่วไป เล่ม 113 ตอน 9 ง.  ลงวันที่  30 มกราคม พ.ศ. 2539
ปัจจุบันองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด  มีอาคารสำนักงานเป็นของตนเองสำหรับให้บริการ ประชาชนที่มาติดต่อราชการได้ด้วยความสะดวก สำนักงานตั้งอยู่ บ้านว่านพัฒนา หมู่ที่ 11อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

1) ที่ตั้ง  ตำบลโคกสะอาดเป็น 1 ใน 15 ตำบลของอำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอลำปลายมาศ ไปทางทิศเหนือ  ประมาณ 20 กิโลเมตร

2) อาณาเขตติดต่อตำบลใกล้เคียง ดังนี้
                                ทิศเหนือ  ติดต่อ  ตำบลบ้านยางกิ่งอำเภอลำทะเมนชัย  จังหวัดนครราชสีมา
                                ทิศใต้  ติดต่อ  ตำบลตลาดโพธิ์  อำเภอลำปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย์
                                ทิศตะวันออก  ติดต่อ  ตำบลเมืองแฝก  อำเภอลำปลายมาศ               จังหวัดบุรีรัมย์
                                ทิศตะวันตก  ติดต่อ  ตำบลโคกล่าม   อำเภอลำปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย์

3) เนื้อที่  ตำบลโคกสะอาด มีเนื้อที่ประมาณ  30,312.50  ไร่  หรือประมาณ  48.50  ตารางกิโลเมตร

 4) ภูมิประเทศ  ลักษณะภูมิประเทศของตำบลโคกสะอาด  มีลักษณะเป็นที่ราบเรียบ  และมีที่ราบสูงส่วนใหญ่โดยพื้นที่ที่ด้านตะวันตกจะสูงกว่าด้านตะวันออกเล็กน้อยดังนั้นเวลาฝนตกน้ำจะไหลลงสู่ด้านตะวันออกของตำบล คือ  ไหลลงสู่ล้ำห้วยทะเมนชัย