หน้าแรก ITA แบบสอบถามความฯ Facebook Admin webmail

-: ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด:-

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
 1. ด้านกายภาพ
     1.1 ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือตำบล (แผนที่ประกอบ)
            ตามหลักฐานที่อ้างอิง  ตำบลโคกสะอาดได้รับการจัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล     เมื่อวันที่ 30 มีนาคม พ.ศ.2539 ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย  เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล   ลงวันที่ 19 มกราคม พ.ศ.2539  ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  ฉบับทั่วไป  เล่ม  113  ตอน 59 ง.    ลงวันที่ 30 มกราคม พ.ศ.2539
                      ปัจจุบันองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด  มีอาคารสำนักงานเป็นของตนเองสำหรับให้บริการประชาชนที่มาติดต่อราชการได้ด้วยความสะดวก สำนักงานตั้งอยู่บ้านว่านพัฒนา เลขที่ 222       หมู่ที่ 11  ตำบลโคกสะอาด  อำเภอลำปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย์  รหัสไปรษณีย์  “3 1 1 3 0”
                      ที่ตั้ง ตำบลโคกสะอาด ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของอำเภอลำปลายมาศห่างจากที่ว่าการอำเภอลำปลายมาศ  ประมาณ  20 กิโลเมตรพิกัดทางภูมิศาสตร์ตำแหน่งที่ตั้งขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด  เส้นรุ้ง (ละติจูด) 15.167033952346168  เส้นแวง (ลองติจูด) 102.90303468704224
                      เนื้อที่ ตำบลโคกสะอาด มีขนาดเนื้อที่ประมาณ  30,312.50  ไร่  หรือประมาณ  48.50  ตารางกิโลเมตรและมีอาณาเขตติดต่อ  ดังนี้
ทิศเหนือ         ติดต่อกับ    ตำบลบ้านยาง           อำเภอลำทะเมนชัย        จังหวัดนครราชสีมา
ทิศใต้             ติดต่อกับ    ตำบลตลาดโพธิ์         อำเภอลำปลายมาศ        จังหวัดบุรีรัมย์   
ทิศตะวันออก   ติดต่อกับ    ตำบลเมืองแฝก          อำเภอลำปลายมาศ        จังหวัดบุรีรัมย์
ทิศตะวันตก     ติดต่อกับ    ตำบลโคกล่าม           อำเภอลำปลายมาศ        จังหวัดบุรีรัมย์


1.2 ลักษณะภูมิประเทศ
 สภาพพื้นที่ของตำบลโคกสะอาด เป็นที่ราบลุ่มมีลักษณะพื้นที่เป็นที่ราบเรียบและที่ราบสูง
ส่วนใหญ่พื้นที่ทางด้านตะวันตกเป็นพื้นที่ราบสูงจะสูงกว่าทางด้านตะวันออกเล็กน้อย ดังนั้นเวลาฝนตกน้ำจะไหลลาดลงทางด้านทิศตะวันออกของตำบล และจะไหลลงสู่ลำห้วยทะเมนชัยสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลางเฉลี่ย ๑๖๕ เมตร

1.3 ลักษณะภูมิอากาศ
                     ลักษณะภูมิอากาศของตำบลโคกสะอาด อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์จัดอยู่ในลักษณะภูมิอากาศแบบมรสุมเขตร้อน (Tropical monsoon climate) มีอุณหภูมิเฉลี่ยทั้งปี ๒๗.๐ องศาเซลเซียส เดือนธันวาคมมีอุณหภูมิเฉลี่ยต่ำสุด ๒๓.๔องศาเซลเซียส และเดือนเมษายนจะมีอุณหภูมิเฉลี่ยสูงสุด ๒๙.๖ องศาเซลเซียสลักษณะภูมิอากาศแบบมรสุมเขตร้อนนี้ แบ่งได้ ๓ ฤดู
            ฤดูฝน  เริ่มตั้งแต่เดือน พฤษภาคม - ตุลาคม โดยได้รับอิทธิพลจากร่องอากาศต่ำพายุดีเปรสชั่นหรือพายุโซนร้อนจากทะเลจีนใต้เป็นหลักทำให้มีอากาศชุ่มชื้นและฝนตกชุกหากได้รับพายุพัดผ่านน้อยปริมาณน้ำฝนก็น้อยตาม
            ฤดูหนาว  เริ่มตั้งแต่กลางเดือน พฤศจิกายน - มกราคมโดยได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งจะพัดเอาความหนาวเย็นและความแห้งแล้งมาก อุณหภูมิประมาณ ๑๗ - ๒๕องศาเซลเซียส
            ฤดูร้อน  เริ่มตั้งแต่เดือน กุมภาพันธ์ – กลางเดือนพฤษภาคม ซึ่งจะมีอากาศร้อนและอบอ้าว อุณหภูมิระหว่าง ๓๕ - ๓๘องศาเซลเซียส
            ความชื้นสัมพัทธ์  ความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ยทั้งปี ๗๔.๖ เปอร์เซ็นต์เดือนกันยายนจะมีความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ยสูงสุด ๘๔ เปอร์เซ็นต์และเดือนกุมภาพันธ์จะมีความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ยต่ำสุด ๖๖เปอร์เซ็นต์การวิเคราะห์ช่วงฤดูเพาะปลูกพืชที่เหมาะสมของตำบลโคกสะอาด อำเภอลำปลายมาศจังหวัดบุรีรัมย์ สามารถสรุปได้ดังนี้
            ๑) ช่วงระยะเวลาที่เหมาะสมในการเพาะปลูกจะอยู่ในช่วงตั้งแต่กลางเดือนเมษายนถึงกลางเดือนพฤศจิกายนและมีความชื้นหลงเหลืออยู่ในดินพอเพียงสำหรับปลูกพืชไร่พืชผักอายุสั้นหลังจากหมดฤดูฝนประมาณหนึ่งเดือนและอาจใช้แหล่งน้ำในไร่นาช่วยเสริมการเพาะปลูกได้บ้างแต่ทั้งนี้ควรวางแผนจัดระบบการปลูกพืชให้เหมาะสมในแต่ละพื้นที่และจากการวิเคราะห์สภาพภูมิอากาศและความต้องการน้ำ อาจกล่าวได้ว่าตำบลโคกสะอาดอำเภอลำปลายมาศจังหวัดบุรีรัมย์มีศักยภาพสามารถปลูกข้าว พืชไร่ ไม้ผลและไม้ยืนต้นได้ดี
            ๒) ช่วงเวลาที่ไม่เหมาะสมต่อการเพาะปลูกซึ่งมีปริมาณน้ำฝนและการกระจายน้อยหรือไม่เพียงพอต่อการเจริญเติบโตของพืชจะอยู่ในช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนถึงปลายเดือนมีนาคมของทุกปีในช่วงเวลาดังกล่าวถ้าได้มีน้ำจากลำห้วย คูคลอง ก็สามารถปลูกพืชฤดูแล้งได้
ปริมาณน้ำฝนฝนตกเฉลี่ยสูงสุดเดือนกันยายน ๓๑๒.๑๒มิลลิเมตร/ปีฝนตกเฉลี่ยต่ำสุดเดือนกุมภาพันธ์ ๖.๑มิลลิเมตร/ปีฝนตกเฉลี่ยทั้งปี ๑,๕๓๓.๔๐ มิลลิเมตร/ปี

1.4 ลักษณะของดิน

                     สภาพดินโดยทั่วไปมีเนื้อดินเป็นดินร่วนเหนียวปนทรายดินร่วนปนทรายดังนั้นจะเห็นว่าทรัพยากรดินของตั้งแต่ดั้งเดิมที่ผ่านมาจะเป็นดินเนื้อหยาบที่มีความอุดมสมบูรณ์ต่ำส่วนบริเวณที่มีความอุดมสมบูรณ์ปานกลาง จะพบได้บริเวณสันดินริมน้ำบริเวณที่ดอนที่มีเนื้อดินเป็นดินร่วนและบริเวณที่ราบลุ่มเป็นดินร่วนเหนียวที่ใช้ในการทำนาบางส่วน มีหน่วยชุดดินอยู่ ๔ชุด ได้แก่ หน่วยชุดดินร้อยเอ็ด ชุดดินท่าตูม ชุดดิน โคราช และชุดดินสตึกลักษณะดินส่วนใหญ่จะเป็นดินค่อนข้างเป็นดินทรายจัดและทรายปนร่วนจึงมีดินร่วนเหนียว ในบางพื้นที่ ซึ่งพบจำนวนน้อยการระบายน้ำค่อนข้างดีปฏิกิริยาของดิน มีความเป็นกรด ด่าง ประมาณ ๔.๕-๖.๕ (ค่อนข้างเป็นกรด)

1.5 ลักษณะของแหล่งน้ำ
               แหล่งน้ำในตำบลจะมีแหล่งน้ำจากห้วย และคลองไหลผ่าน แต่ยังใช้มีน้ำใช้ประโยชน์ยังไม่ทั่วถึงครอบคลุมบริเวณพื้นที่ตำบล มีแหล่งน้ำสาธารณะประโยชน์แต่ไม่เพียงพอในการเกษตรตลอดปี
    - ลำน้ำ,ลำห้วย  10  สาย  คือ ลำทะเมนชัย ลำห้วยปูนตอนบน ลำห้วยปูนตอนล่าง ลำห้วยหนองปลาไหล ลำห้วยดอนผักแว่น,หนองผักแว่น คลองหนองพีพ่วน,ผีพ่วน ลำห้วยหนองคูขาด ลำห้วยมะดัน       ลำห้วยมะไฟ และลำคลองหนองฝายใหญ่
    - หนองน้ำ  8  แห่ง
    - ฝาย  6  แห่ง
    - บ่อน้ำตื้น -  แห่ง
    - บ่อบาดาลที่สนับสนุนโดยส่วนราชการ  1  แห่ง
    - บ่อบาดาลส่วนตัว  -  แห่ง
    - สระน้ำขนาดใหญ่  15  แห่ง
               - ทำนบ  -  แห่ง
1.6 ลักษณะของไม้และป่าไม้     
                เป็นระบบนิเวศน์ป่าชนิดที่ประกอบด้วยพันธุ์ไม้ชนิดผลัดใบหรือทิ้งใบเก่าในฤดูแล้งเพื่อจะแตกใบใหม่เมื่อเข้าฤดูฝน ยกเว้นพืชชั้นล่างจะไม่ผลัดใบแบ่งออกเป็น  2ประเภท คือ
           1. ป่าเบญจพรรณลักษณะทั่วไปเป็นป่าโปร่ง พื้นที่ป่าไม้ไม่รกทึบมีไม้ไผ่ชนิดต่างๆ ขึ้นอยู่มาก มีอยู่ทั่วไปตามภาคต่างๆ ที่เป็นที่ราบพันธุ์ไม้จะผลัดใบในฤดูแล้ง
           2. ป่าแดง ป่าแพะ หรือป่าเต็งรังพบขึ้นสลับกับป่าเบญจพรรณ ลักษณะเป็นป่าโปร่งมีต้นไม้ขนาดเล็ก และขนาดกลาง ไม้เด่นอันเป็นไม้ดัชนีประกอบด้วยไม้ในวงศ์ยางฤดูแล้งจะผลัดใบ และมีไฟป่าเป็นประจำ ป่าเต็งรังมีถิ่นกระจายโดยกว้างๆซ้อนทับกันอยู่กับป่าเบญจพรรณแต่อาจแคบกว่าเล็กน้อยทั้งนี้เนื่องจากมีปัจจัยกำหนดที่เกี่ยวข้องกับความแห้งแล้งป่าชนิดนี้เป็นสังคมพืชเด่นในทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือส่วนใหญ่ปรากฏสลับกันไปกับป่าเบญจพรรณ ในพื้นที่ที่มีความแห้งแล้งจัดกักเก็บน้ำได้เร็ว เช่น บนสันเนิน พื้นที่ราบที่เป็นทรายจัดหรือบนดินลูกรังที่มีชั้นของลูกรังตื้น ตั้งแต่ระดับความสูงจากระดับน้ำทะเล           50-1,000 เมตร
2. ด้านการเมือง/การปกครอง
2.1 เขตการปกครอง
           - มีประชากรรวมทั้งสิ้น  10,017  คน  แยกเป็น ชาย  5,010  คนหญิง  5,007  คน     มีจำนวนครัวเรือน  2,583  ครัวเรือนมีความหนาแน่นเฉลี่ย  207  คน/ตารางกิโลเมตร (คิดจากจำนวนประชากรหารด้วยพื้นที่)
                     - องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด  อำเภอลำปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย์ แบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น 16 หมู่บ้าน เป็นหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเต็มทั้งพื้นที่ทุกหมู่บ้าน
 1. หมู่ที่ 1    บ้านหนองเฒ่ากา
 2. หมู่ที่ 2    บ้านตะไก้
 3. หมู่ที่ 3    บ้านสนวน
 4. หมู่ที่ 4    บ้านขี้ตุ่น
 5. หมู่ที่ 5    บ้านว่าน
 6. หมู่ที่ 6    บ้านเขื่อน
 7. หมู่ที่ 7    บ้านค้อ
 8. หมู่ที่ 8    บ้านหนองปลิง
 9. หมู่ที่ 9    บ้านห้วยหวาย
 10. หมู่ที่ 10  บ้านหนองโน
 11. หมู่ที่ 11  บ้านว่านพัฒนา
 12. หมู่ที่ 12  บ้านหนองแสง
 13. หมู่ที่ 13  บ้านสนวนพัฒนา
 14. หมู่ที่ 14  บ้านค้อพัฒนา
 15. หมู่ที่ 15  บ้านห้วยหวายพัฒนา
 16. หมู่ที่ 16  บ้านโนนสะอาด

                     - โรงเรียนในเขตตำบลโคกสะอาด มีโรงเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน  5  แห่ง โรงเรียนขยายโอกาสถึงมัธยมศึกษาตอนต้น  จำนวน  1  แห่ง  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์เขต 1  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.โคกสะอาดจำนวน  2แห่ง
                     - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกสะอาด 1 แห่ง
                     - ประชาชนในเขตตำบลโคกสะอาดส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ  โดยใช้วัดเป็นศูนย์รวมในการประกอบพิธีกรรมทางศาสนางานบุญ และงานประเพณีต่าง ๆ โดยมีวัด 9 แห่ง และสำนักสงฆ์ 1 แห่ง  ดังนี้
1.  วัดสว่างอารมณ์                  ตั้งอยู่ หมู่ที่ 1
2.  วัดเวฬุวัน                         ตั้งอยู่ หมู่ที่ 2
2.  วัดมงคลนิมิตร                   ตั้งอยู่ หมู่ที่ 3
3.  วัดสระขี้ตุ่น                     ตั้งอยู่ หมู่ที่ 4
4.  วัดใหม่อัมพวัน                  ตั้งอยู่ หมู่ที่ 5
5.  วัดเขื่อนคงคา                   ตั้งอยู่ หมู่ที่ 6
6.  วัดบ้านค้อ                       ตั้งอยู่ หมู่ที่ 7
7.  วัดบุพพาราม                    ตั้งอยู่ หมู่ที่ 8
8.  วัดศิริมังคลาราม                ตั้งอยู่ หมู่ที่ 9
9.  สำนักสงฆ์หนองโน              ตั้งอยู่ หมู่ที่ 10
10. วัดป่าแก้วหนองแสง            ตั้งอยู่ หมู่ที่ 12
2.2 การเลือกตั้ง
                      โครงสร้างอัตรากำลังในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด          ตามพระราชบัญญัติ ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2545 และแก้ไขเพิ่มเติมประกอบด้วยดังต่อไปนี้
                      -  ฝ่ายนิติบัญญัติหรือสภาองค์การบริหารส่วนตำบลประกอบไปด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลที่ประชาชนเลือกตั้ง หมู่บ้านละ 2 คน  รวมจำนวน  32  คน  อยู่ในตำแหน่งคราวละ  4  ปี
                      -  ฝ่ายบริหาร ประกอบไปด้วยนายกองค์การบริหารส่วนตำบล  1  คน  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแต่งตั้งไม่เกิน  2  คน และเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล  1  คน
*** พระราชบัญญัติ ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562
                      -  ฝ่ายนิติบัญญัติหรือสภาองค์การบริหารส่วนตำบลประกอบไปด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลที่ประชาชนเลือกตั้ง หมู่บ้านละ 1 คน  รวมจำนวน  16  คน  อยู่ในตำแหน่งคราวละ  4  ปี
                      -  ฝ่ายบริหาร ประกอบไปด้วยนายกองค์การบริหารส่วนตำบล  1  คน  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแต่งตั้งไม่เกิน  2  คน และเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล  1  คน
          
3. ประชากร
3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร (ข้อมูลเปรียบเทียบย้อนหลัง 3 ปี)
           ประชากร  มีประชากรรวมทั้งสิ้น 10,017 คน แยกเป็น ชาย 5,010 คน หญิง 5,007 คน
                   - มีจำนวนครัวเรือน  2,583  ครัวเรือน
                   - มีความหนาแน่นเฉลี่ย  207  คน/ตารางกิโลเมตร (คิดจากจำนวนประชากรหารด้วยพื้นที่)
ประชากรส่วนใหญ่อยู่ในวัยทำงานและมีประชากรที่ย้ายออกไปประกอบอาชีพในเขตต่างจังหวัด
การประกอบอาชีพส่วนใหญ่ของคนในตำบลโคกสะอาด ส่วนใหญ่เป็นเกษตรซึ่งทำนาเป็นหลักและมีการทำการเกษตรพืชไร่ พืชสวน พืชผักสวนครัว เลี้ยงสัตว์นอกภาคการเกษตรมีการประกอบอาชีพพ่อค้า รับจ้าง แรงงานอุตสาหกรรมและรับราชการ    : หมายเหตุ  (พ.ศ.2562)
แสดงจำนวนประชากร และจำนวนหลังคาเรือนตำบลโคกสะอาด (พ.ศ.2562)
หมู่ที่
หมู่บ้าน ชาย (คน ) หญิง (คน ) รวม (คน ) จำนวนครัวเรือน
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
บ้านหนองเฒ่ากา
บ้านตะไก้
บ้านสนวน
บ้านขี้ตุ่น
บ้านว่าน
บ้านเขื่อน
บ้านค้อ
บ้านหนองปลิง
บ้านห้วยหวาย
บ้านหนองโน
บ้านว่านพัฒนา
บ้านหนองแสง
บ้านสนวนพัฒนา
บ้านค้อพัฒนา
บ้านห้วยหวายพัฒนา
บ้านโนนสะอาด
610
431
232
376
397
431
428
249
268
88
333
147
336
188
216
280
599
423
246
386
394
413
451
257
271
80
348
142
323
175
237
262
1,209
854
478
762
791
844
879
506
539
168
681
289
659
363
453
542
295
213
152
233
185
216
204
127
137
42
188
67
180
91
121
132
รวมประชากรทั้ง 16 หมู่บ้าน 5,010 5,007 10,017 2,583
ที่มา ;  ฐานข้อมูลสถิติประชากร/สถิติบ้าน จากทะเบียนบ้าน ของตำบลโคกสะอาด อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ 
ณ  เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2562     
5
แสดงจำนวนประชากร และจำนวนหลังคาเรือนตำบลโคกสะอาด (พ.ศ.2561)
หมู่ที่
หมู่บ้าน ชาย (คน ) หญิง (คน ) รวม (คน ) จำนวนครัวเรือน
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
บ้านหนองเฒ่ากา
บ้านตะไก้
บ้านสนวน
บ้านขี้ตุ่น
บ้านว่าน
บ้านเขื่อน
บ้านค้อ
บ้านหนองปลิง
บ้านห้วยหวาย
บ้านหนองโน
บ้านว่านพัฒนา
บ้านหนองแสง
บ้านสนวนพัฒนา
บ้านค้อพัฒนา
บ้านห้วยหวายพัฒนา
บ้านโนนสะอาด
618
432
231
381
400
427
425
250
263
89
333
147
335
191
218
281
600
421
246
384
398
416
449
259
272
81
348
141
321
175
235
261
1,218
853
477
765
798
843
874
509
535
170
681
288
656
366
453
542
294
210
152
230
185
216
204
127
136
42
187
66
178
91
121
131
รวมประชากรทั้ง 16 หมู่บ้าน 5,021 5,007 10,028 2,570
ที่มา ;  ฐานข้อมูลสถิติประชากร/สถิติบ้าน จากทะเบียนบ้าน ของตำบลโคกสะอาด อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ 
ณ  เดือนกันยายน พ.ศ.2561
แสดงจำนวนประชากร และจำนวนหลังคาเรือนตำบลโคกสะอาด (พ.ศ.2560)
หมู่ที่
หมู่บ้าน ชาย (คน ) หญิง (คน ) รวม (คน ) จำนวนครัวเรือน
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
บ้านหนองเฒ่ากา
บ้านตะไก้
บ้านสนวน
บ้านขี้ตุ่น
บ้านว่าน
บ้านเขื่อน
บ้านค้อ
บ้านหนองปลิง
บ้านห้วยหวาย
บ้านหนองโน
บ้านว่านพัฒนา
บ้านหนองแสง
บ้านสนวนพัฒนา
บ้านค้อพัฒนา
บ้านห้วยหวายพัฒนา
บ้านโนนสะอาด
609
434
233
374
401
436
419
249
263
83
339
146
334
191
213
272
612
420
242
388
392
415
447
265
273
80
347
140
317
177
230
260
1,221
854
475
762
793
851
866
514
536
163
686
286
651
368
443
532
292
207
151
228
184
215
203
126
134
40
187
66
177
89
120
130
รวมประชากรทั้ง 16 หมู่บ้าน 5,996 5,005 10,001 2,549
ที่มา ;  ฐานข้อมูลสถิติประชากร/สถิติบ้าน จากทะเบียนบ้าน ของตำบลโคกสะอาด อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ 
ณ  เดือนกันยายน พ.ศ.2560
               3.2 ช่วงอายุและจำนวนประชากร
                     เพศชาย/เพศหญิง                                                 รวม
                     ช่วงอายุ                                                              คน
                      น้อยกว่า  5  ปี                                                   466
                      5 ปีเต็ม – 10 ปี                                                  723
                     11 ปีเต็ม – 17 ปี                                              1,020 
                      18 ปีเต็ม – 35 ปี                                             2,670                    
                      36 ปีเต็ม – 60 ปี                                             4,028          
                      มากกว่า 60 ปีเต็ม ขึ้นไป                                      1,110          
                     รวม                                                              10,017
*** : หมายเหตุ  ช่วงอายุและจำนวนประชากร (พ.ศ.2562)
  4. สภาพทางสังคม
4.1 การศึกษา
                      โรงเรียนในเขตตำบลโคกสะอาด มีโรงเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน  5  แห่ง  โรงเรียนขยายโอกาสถึงมัธยมศึกษาตอนต้น  จำนวน  1  แห่ง  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์ เขต 1  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.โคกสะอาด  จำนวน  2  แห่ง  ดังต่อไปนี้
 1. โรงเรียนบ้านหนองเฒ่ากา                                   ตั้งอยู่  ม. 1
 2. โรงเรียนบ้านสนวน“ศิริมงคลวิทยา”                       ตั้งอยู่  ม. 3
 3. โรงเรียนวัดขี้ตุ่น                                              ตั้งอยู่  ม. 4
 4. โรงเรียนบ้านหนองปลิง                                      ตั้งอยู่  ม. 8
 5. โรงเรียนวัดห้วยหวายหนองเติ่นพัฒนา                      ตั้งอยู่  ม. 9
 6. โรงเรียนบ้านว่านเขื่อนค้อวิทยา                             ตั้งอยู่  ม. 11   
 7. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.โคกสะอาด 1            ตั้งอยู่  ม. 11
 8. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.โคกสะอาด2            ตั้งอยู่  ม. 9
               
4.2 สาธารณสุข
                       ตำบลโคกสะอาดมีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกสะอาด 1 แห่ง ตั้งอยู่ หมู่ที่ 11   มีเจ้าหน้าที่ประจำ 9 คน และนอกจากนี้มีอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.) 127 คน  
4.3 อาชญากรรม
                       รณรงค์ให้ประชาชนมีความรู้ความสามารถในการป้องกันอาชญากรรมประกอบด้วย การตัดมูลเหตุจูงใจของผู้กระทำผิดซึ่งเป็นการป้องกันอาชญากรรมไม่ให้เกิดผู้กระทำผิดขึ้น และในขณะเดียวกันก็ควรมีการป้องกันไม่ให้ตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมโดยการตัดช่องโอกาสในการกระทำผิดของอาชญากรในการร่วมมือกันกับหน้าที่ของตำรวจ
4.4 ยาเสพติด
                          องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด ได้ให้การส่งเสริม สนับสนุนให้เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไปในเขตพื้นที่ตำบลได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์  โดยการเล่นกีฬาออกกำลังกาย เพื่อเสริมสร้างสุขภาพพลานามัยให้สมบูรณ์แข็งแรง  มีคุณภาพชีวิตที่ดี  ไม่ไปมั่วสุมกับอบายมุขและสิ่งเสพติด เพื่อเป็นการสนองนโยบายของรัฐบาลในการพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพแล้ว ยังเป็นการรวมพลังสร้างความสมัครสมานสามัคคี ความเป็นระเบียบและมีวินัย รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนและเป็นแนวทางให้เยาวชนห่างไกลยาเสพติด 
               4.5 การสังคมสงเคราะห์
                      องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาดมีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการสังคมสงเคราะห์การส่งเสริมสวัสดิการเด็กและเยาวชน  การพัฒนาชุมชน  การจัดระเบียบชุมชนหนาแน่นและชุมชนแออัด  การจัดให้มีและสนับสนุนกิจกรรมศูนย์เยาวชน  การส่งเสริมงานประเพณีท้องถิ่น  และงานสาธารณะ  การให้คำปรึกษาแนะนำหรือตรวจสอบเกี่ยวกับงานสวัสดิการสังคมและปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
5. ระบบบริการพื้นฐาน
5.1 การคมนาคมขนส่ง
                      การเดินทางเข้าสู่ตำบลโคกสะอาด มีถนนลาดยางตลอดทาง มีรถประจำทางทุกวันและสามารถเดินทางไปกลับได้ ด้วยรถยนต์ส่วนตัว หรือรถจักรยานยนต์ สภาพการคมนาคมขนส่งทางบกมีความ
สะดวก มีเส้นทางการคมนาคมติดต่อกับอำเภอ และจังหวัดใกล้เคียง ซึ่งทำเลที่ตั้งของตำบลโคกสะอาดนับได้ว่าเป็นเส้นทางการคมนาคมสัญจรไปมา  ดังนี้                                            
 1. อบต.โคกสะอาด - อำเภอลำปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย์             ระยะทาง  20  กิโลเมตร
 2. อบต.โคกสะอาด - อำเภอคูเมือง  จังหวัดบุรีรัมย์                    ระยะทาง  20  กิโลเมตร  
 3. อบต.โคกสะอาด - จังหวัดบุรีรัมย์ (สายผ่านตำบลลำปลายมาศ)     ระยะทาง  53  กิโลเมตร

สายทางรถยนต์ การเดินทางจะใช้เส้นทางหลักโดยมีถนนลาดยางตัดผ่านตำบลและหมู่บ้านดังนี้
 1. ถนน อบจ.บุรีรัมย์ หมายเลข บร 2028  ขนาด ๒ ช่องจราจร (สายบ้านหนองเฒ่ากา – คูเมือง ผ่านหมู่บ้าน หมู่ที่ 1,5,6,8,11,16 ตำบลโคกสะอาด)
 2. ถนนทางหลวงชนบท หมายเลข บร 2100  ขนาด ๒ ช่องจราจร (สายผ่านหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 ตำบลโคกสะอาด)
 3. ถนนอบจ.บุรีรัมย์ หมายเลข บร 4017 ขนาด ๒ ช่องจราจร (สายลำปลายมาศ – คูเมือง ผ่านหมู่บ้าน หมู่ที่ 2,3,4,13 ตำบลโคกสะอาด)
 4. ถนน อบจ.บุรีรัมย์ หมายเลข บร 2078  ขนาด 2 ช่องจราจร (สายหนองเฒ่ากา – ห้วยมะไฟ ผ่านหมู่บ้าน หมู่ที่ 6,8,16 ตำบลโคกสะอาด)
นอกจากนี้  ยังมีถนนคอนกรีตในตำบลโคกสะอาด ระยะทางรวม 9,357 เมตร ถนนหินคลุกระยะทางรวม 25,000 เมตรท่อระบายน้ำ ระยะทางรวม 1,212 เมตร
              
5.2 การไฟฟ้า
            ระบบสาธารณูปโภค ไฟฟ้าปัจจุบันการดำเนินการจำหน่วยไฟฟ้า ให้กับประชาชนในเขตตำบลโคกสะอาดอยู่ในความรับผิดชอบ และดำเนินการโดยสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอลำปลายมาศ โดยจ่ายกระแสไฟฟ้าภายในเขตตำบลโคกสะอาด อำเภอ และพื้นที่ใกล้เคียง เพื่อจ่ายให้กับบ้านเรือนที่อยู่อาศัย ธุรกิจการบริการ และหน่วยงานราชการเป็นต้น ในเขตตำบลโคกสะอาดประชาชนในพื้นที่มีไฟฟ้าใช้มีทุกหมู่บ้าน
- ราษฎรในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด มีไฟฟ้าใช้แล้วประมาณร้อยละ 100
- ไฟฟ้าสาธารณะในหมู่บ้านมีทั้งหมด รวม ๑๖ หมู่บ้าน 460 ดวง
5.3 การประปา
  ระบบสาธารณูปโภคประปาหมู่บ้านในเขตตำบลโคกสะอาดมีระบบประปาหมู่บ้าน   
จำนวน &