หน้าแรก ITA แบบสอบถามความฯ Facebook Admin webmail เว็บไซต์เก่า

วิสัยทัศน์

 

วิสัยทัศน์ผู้บริหาร

“ โคกสะอาดน่าอยู่ คู่สังคมเกษตรอินทรีย์ ถิ่นดีผ้าไหม แก้ไขความยากจน ชุมชนเข้มแข็ง แหล่งอารยธรรม เลิศล้ำการศึกษา ”