หน้าแรก ITA แบบสอบถามความฯ Facebook Admin webmail   ติดต่อหน่วยงาน

-: ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของ Hacked By CaptainSmok3r:-

หน่วยตรวจสอบภายใน

หน่วยตรวจสอบภายในงานที่ปฏิบัติ

๑.  ตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่าง ๆ ในด้านงบประมาณ บัญชีและพัสดุ
๒.  ตรวจสอบการทำสัญญา
๓.  ตรวจสอบการจัดซื้อพัสดุ และการจัดเก็บรักษาพัสดุ
๔.  ตรวจสอบการเบิกจ่ายเงิน
๕.  ตรวจสอบการปฏิบัติงานในด้านบัญชี ตรวจสอบหลักฐานเอกสารทางบัญชี และการลงบัญชี
๖.  ตรวจสอบการใช้และเก็บรักษายานพาหนะให้ประหยัดและถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ
๗.  ตรวจสอบรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายและการก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่าย
๘.  ตรวจสอบการจ่ายเงินยืม การจ่ายเงินทดรองราชการ และเงินนอกงบประมาณทุกประเภท
๙.  ตรวจสอบยอดเงินทดรองราชการคงเหลือให้ตรงตามบัญชี
๑๐. ฝึกอบรมและให้คำปรึกษาแนะนำในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา
๑๑. ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่
๑๒. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการต่าง ๆ ตามที่ได้รับแต่งตั้ง
๑๓. เข้าร่วมประชุมในการกำหนดนโยบายและแผนงานของส่วนราชการที่สังกัด
๑๔. ติดต่อประสานงานและให้คำปรึกษาแนะนำแก่ส่วนราชการต่าง ๆ
๑๕.  ตรวจสอบ ให้คำปรึกษาแนะนำ ปรับปรุงแก้ไข ติดตามประเมินผล และแก้ไขปัญหา ขัดข้องในการปฏิบัติงานในหน่วยงานที่รับผิดชอบ
๑๖.  จัดวางระบบและติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔
๑๗.  ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรือผู้บังคับบัญชามอบหมาย