หน้าแรก ITA แบบสอบถามความฯ Facebook Admin webmail   ติดต่อหน่วยงาน

-: ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของ Hacked By CaptainSmok3r:-

กองสวัสดิการสังคม

กองสวัสดิการสังคม มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านสวัสดิการสังคม เกี่ยวกับการสังคมสงเคราะห์ การส่งเสริมสวัสดิการเด็กและเยาวชน การพัฒนาชุมชน การส่งเสริมการกีฬา การจัดให้มีและสนับสนุนกิจกรรมศูนย์เยาวชน การส่งเสริมงานประเพณีท้องถิ่น กิจกรรมทางศาสนา งานห้องสมุด งานสวนสาธารณะ การให้คำปรึกษา แนะนำ หรือตรวจสอบเกี่ยวกับงานสวัสดิการสังคม รวมถึงการปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น  3  งานคือ

1. งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน มีหน้าที่และความรับผิดชอบ

  • ด้านสวัสดิการสังคม
  • ด้านสุสานและฌาปนสถาน
  • ด้านพัฒนาชุมชน
  • ด้านจัดระเบียบชุมชน
  • ด้านการกีฬาและสันทนาการ

2. งานสังคมสงเคราะห์ มีหน้าที่และความรับผิดชอบด้านสังคมสงเคราะห์

  • ด้านพิทักษ์สิทธิเด็กและสตรี

3. งานส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี มีหน้าที่และความรับผิดชอบ

  • ด้านส่งเสริมอาชีพและข้อมูลแรงงาน
  • ด้านพัฒนาสตรีและเยาวชน
  • ด้านสนับสนุนกิจกรรมของเด็กและสตรี
  • ด้านสวนสาธารณะ