หน้าแรก ITA แบบสอบถามความฯ Facebook Admin webmail   ติดต่อหน่วยงาน

-: ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของ Hacked By CaptainSmok3r:-

สำนักปลัด

สำนักงานปลัด มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับเอกสาร สารการจัดทำแผนพัฒนาสามปี การจัดทำร่างข้อบัญญัติ การจัดทำทะเบียนสมาชิกสภา อบต. และคณะผู้บริหาร การดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม การให้คำปรึกษาหน้าที่และความรับผิดชอบการปกครองบังคับบัญชาพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้าง การบริหารงานบุคคลของ อบต. ทั้งหมด การดำเนินการเกี่ยวกับการอนุญาตต่าง ๆ และการปฏิบัติงานด้านสวัสดิการสังคม เกี่ยวกับการสังคมเคราะห์ การส่งเสริมการเกษตร การอนุรักษ์แหล่งน้ำ และป่าไม้ การให้คำปรึกษาแนะนำและตรวจสอบเกี่ยวกับงานสวัสดิการสังคมและ ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย แบ่งส่วนราชการภายใน ออกเป็น 5 งาน คือ

1.งานบริหารทั่วไป มีหน้าที่ความรับผิดชอบ

 • งานสารบรรณ 
 • งานอำนวยการและข้อมูลข่าวสาร 
 • งานบริหารงานบุคคล 
 • งานเลือกตั้ง 
 • งานตรวจสอบภายใน 
 • งานระเบียบข้อบังคับการประชุม 
 • งานการประชุม 
 • งานอำนวยการและประสานราชการ 
 • งานติดตามผลการปฏิบัติ
 • งานตามมติสภาองค์การบริหารส่วนตำบล 
 • งานเลือกตั้ง 
 • งานข้อมูลการเลือกตั้ง 
 • งานชุมชนสัมพันธ์ 
 • งานรักษาความสงบเรียบร้อย 
 • งานสนับสนุนและบริการ 
 • งานอำนวยการ 
 • งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 • งานช่วยเหลือฟื้นฟู 
 • งานกู้ภัย

2.งานนโยบายและแผน มีหน้าที่ความรับผิดชอบ

 • งานนโยบายและแผนพัฒนา 
 • งานวิชาการ 
 • งานข้อมูลและการประชาสัมพันธ์ 
 • งานสารสนเทศและระบบคอมพิวเตอร์ 
 • งานงบประมาณ
 • งานกฎหมายและคดี มีหน้าที่ความรับผิดชอบ 
 • งานกฎหมายและนิติกรรม 
 • งานการดำเนินทางคดีและศาลปกครอง 
 • งานร้องเรียนร้องทุกข์และอุทธรณ์ 
 • งานระเบียบการคลัง 
 • งานข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล
 • งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน มีหน้าที่ความรับผิดชอบ 
 • งานสวัสดิการสังคม 
 • งานพัฒนาชุมชน 
 • งานจัดระเบียบชุมชน 
 • งานสังคมสงเคราะห์ 
 • งานพิทักษ์สิทธิเด็กและสตรี

3.งานการเกษตร

4.งานส่งเสริมการเกษตร

5.งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้