หน้าแรก ITA แบบสอบถามความฯ Facebook Admin webmail เว็บไซต์เก่า

ทำเนียบบุคลากร องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด

กองสาธารณสุข

  • thumbnail

    นางสาววิไลวรรณ หมื่นหาวงศ์

    รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุข

  • thumbnail

    นางสาวเนตรนภา ชลอชน

    ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ