หน้าแรก ITA แบบสอบถามความฯ Facebook Admin webmail เว็บไซต์เก่า

ทำเนียบบุคลากร องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด

กองการศึกษา ศาสนาฯ

 • thumbnail

  นางสาววิไลวรรณ หมื่นหาวงศ์

  รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ

 • thumbnail

  นายปรีชา สองสี

  นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 098-1036794

 • thumbnail

  นางสุภาภรณ์ ผิวงาม

  ครู

 • thumbnail

  นางรัตน์มณี โกรดประโคน

  ครู

 • thumbnail

  นายณัฐวุฒิ สรวนรัมย์

  ครู

 • thumbnail

  นางบุญสิตา ทิพสุคนธ์

  ครู

 • thumbnail

  นายพินิจ จิตสูงเนิน

  ผู้ดูแลเด็ก

 • thumbnail

  นายธีรศักดิ์ ประทุม

  ผู้ดูแลเด็ก

 • thumbnail

  นางสาวสุภาวิณี เดชเจริญ

  ผู้ดูแลเด็ก

 • thumbnail

  นางสาวปรียาภรณ์ ชนะโม

  ผู้ดูแลเด็ก

 • thumbnail

  นางสาวจิราวรรณ อู่สูงเนิน

  ผู้ดูแลเด็ก

 • thumbnail

  นางสาวจิรัชชญา รักพร้า

  ผู้ดูแลเด็ก

 • thumbnail

  นางบุญหลาย วัฒนาภิญโญ

  คนงานทั่วไป

 • thumbnail

  นายอัครเดชา หาสูง

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 098-2059519