หน้าแรก ITA แบบสอบถามความฯ Facebook Admin webmail

-: ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด:-

ทำเนียบบุคลากร องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด

กองการศึกษา ศาสนาฯ

 • thumbnail

  นายณัฐพัฒน์ นันใจยะ

  รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาฯ

  087-1923231

 • thumbnail

  นายวิฑูรย์ สำราญรัมย์

  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

  083-9346179

 • thumbnail

  นางภัทรพร สมทอง

  นักสันทนาการชำนาญการ

  084-8936209

 • thumbnail

  นางสุภาภรณ์ ผิวงาม

  ครู

  085-7809298

 • thumbnail

  นางรัตน์มณี โกรดประโคน

  ครู

  085-7809298

 • thumbnail

  นายณัฐวุฒิ สรวนรัมย์

  ครู

  087-1063949

 • thumbnail

  นางบุญสิตา ทิพสุคนธ์

  ครู

  087-2412793

 • thumbnail

  นายพินิจ จิตสูงเนิน

  ผู้ดูแลเด็ก

  080-7362504

 • thumbnail

  นายธีรศักดิ์ ประทุม

  ผู้ดูแลเด็ก

  064-0958999

 • thumbnail

  นางสาวปรียาภรณ์ ชนะโม

  ผู้ดูแลเด็ก

  086-8396611

 • thumbnail

  นางสาวจิราวรรณ อู่สูงเนิน

  ผู้ดูแลเด็ก

  089-3401173

 • thumbnail

  นางสาวดวงใจ สรวนรัมย์

  ผู้ดูแลเด็ก

  061-0825244

 • thumbnail

  นายอัครเดชา หาสูง

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

  098-2059519

 • thumbnail

  นางสาวสุภาวิณี เดชเจริญ

  ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา

  061-1090903

 • thumbnail

  นายเทวฤทธิ์ พาเจริญ

  ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี

  098-5279457

 • thumbnail

  นางบุญหลาย วัฒนาภิญโญ

  คนงานทั่วไป

  093-5866094