หน้าแรก ITA แบบสอบถามความฯ Facebook Admin webmail เว็บไซต์เก่า

ทำเนียบบุคลากร องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด

กองคลัง

 • thumbnail

  นางสาวสายทอง รุ่งแสง

  ผู้อำนวยการกองคลัง

 • thumbnail

  นางสาวกาญจนาวดี สมันรัมย์

  นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ

 • thumbnail

  นายรัชพล มหาชัย

  เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

 • thumbnail

  นางนาฎญา เพียงไธสง

  นักวิชาการเงินและบัญชี

 • thumbnail

  นางสาววารุณี อุรีรัมย์

  นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

 • thumbnail

  นายจักรพันธ์ จันตะคุปต์

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

 • thumbnail

  นางสาวณัฐวดี กิจคติ

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ