หน้าแรก ITA แบบสอบถามความฯ Facebook Admin webmail

-: ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด:-

ทำเนียบบุคลากร องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด

กองคลัง

 • thumbnail

  นางสาวสายทอง รุ่งแสง

  ผู้อำนวยการกองคลัง

  080-1729179

 • thumbnail

  นางสาวกาญจนาวดี สมันรัมย์

  นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ

  062-1976318

 • thumbnail

  นายรัชพล มหาชัย

  เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

  061-0730820

 • thumbnail

  นางนาฎญา เพียงไธสง

  นักวิชาการเงินและบัญชี

  088-3782281

 • thumbnail

  นายจักรพันธ์ จันตะคุปต์

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

  098-4415935

 • thumbnail

  น.ส.กฤติยา ที่รัก

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

  061-1312720