หน้าแรก ITA แบบสอบถามความฯ Facebook Admin webmail

-: ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด:-

ทำเนียบบุคลากร องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด

สำนักปลัด

 • thumbnail

  นายณัฐพัฒน์ นันใจยะ

  รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด

  087-1923231

 • thumbnail

  นางสาวทัศนีย์ ที่รัก

  หัวหน้าสำนักปลัด

  064-4498428

 • thumbnail

  นายอดิลก ดอนดี

  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

  087-8722033

 • thumbnail

  นางสาวจริยา เวฬุวนารักษ์

  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

  061-0296827

 • thumbnail

  นางสาวทิวารัตน์ วรรณศรี

  นิติกรปฏิบัติการ

  096-5431540

 • thumbnail

  นางจารุณี ชิรัมย์

  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

  095-4706897

 • thumbnail

  จ่าเอกจีระพันธ์ สมทอง

  จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน

  062-1491509

 • thumbnail

  นางนพมาศ รักกุศล

  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

  089-8462014

 • thumbnail

  นายวิทยา พาเจริญ

  ภารโรง

  085-6461986

 • thumbnail

  นางสาวเบญจมาศ วรรณกิจ

  ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

  098-1200116

 • thumbnail

  นายฐาปนพงศ์ เต็งมณี

  พนง.ขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

  062-1431483

 • thumbnail

  นางประนอม ชาลีศรี

  ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล

  098-2267866

 • thumbnail

  นางสาวอินทุอร คำคง

  ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป

  098-2166292

 • thumbnail

  นางสุกัญญา เพียงไธสง

  คนงานทั่วไป

  089-8648458

 • thumbnail

  นายนิรันดร์ ประดิษฐา

  คนงานทั่วไป

  098-1802969

 • thumbnail

  นายปองพล แสนสนิท

  พนักงานขับรถยนต์

  093-7894032