หน้าแรก ITA แบบสอบถามความฯ Facebook Admin webmail เว็บไซต์เก่า

ทำเนียบบุคลากร องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด

สำนักปลัด

 • thumbnail

  ส.ต.ท.พุฒิพัฒน์ ธัญโรจน์วรภัทร

  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

 • thumbnail

  นางสาววิไลวรรณ หมื่นหาวงศ์

  รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

 • thumbnail

  นายอัครพงษ์ ยอดอ่อน

  หัวหน้าสำนักปลัด

 • thumbnail

  นางสาวสาวิตรี โพธิจักร

  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

 • thumbnail

  นายอดิลก ดอนดี

  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

 • thumbnail

  จ่าเอกจีระพันธ์ สมทอง

  จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน

 • thumbnail

  นางจารุณี ชิรัมย์

  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

 • thumbnail

  นางนพมาศ รักกุศล

  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

 • thumbnail

  นายเฉลียว มุ่งดี

  นักจัดการงานทั่วไป

 • thumbnail

  นายวิทยา พาเจริญ

  ภารโรง

 • thumbnail

  นางสาวเบญจมาศ วรรณกิจ

  ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

 • thumbnail

  นายฐาปนพงศ์ เต็งมณี

  พนง.ขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

 • thumbnail

  นางประนอม ชาลีศรี

  คนงานทั่วไป

 • thumbnail

  นายทองปลิว จารุวงศ์

  คนงานทั่วไป