หน้าแรก ITA แบบสอบถามความฯ Facebook Admin webmail เว็บไซต์เก่า

ทำเนียบบุคลากร องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด

สำนักปลัด

 • thumbnail

  ส.ต.ท.พุฒิพัฒน์ ธัญโรจน์วรภัทร

  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล 085-0284140

 • thumbnail

  นางสาววิไลวรรณ หมื่นหาวงศ์

  รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
  สายด่วน 083-3673488

 • thumbnail

  นางสาวสาวิตรี โพธิจักร

  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ 082-3143419

 • thumbnail

  นายอดิลก ดอนดี

  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 087-8722033

 • thumbnail

  จ่าเอกจีระพันธ์ สมทอง

  จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
  สายด่วน 062-1491509

 • thumbnail

  นางจารุณี ชิรัมย์

  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 095-4706897

 • thumbnail

  นางนพมาศ รักกุศล

  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 089-8462014

 • thumbnail

  นายเฉลียว มุ่งดี

  นักจัดการงานทั่วไป 086-2475982

 • thumbnail

  นายวิทยา พาเจริญ

  ภารโรง 085-6461986

 • thumbnail

  นางสาวเบญจมาศ วรรณกิจ

  ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 098-1200116

 • thumbnail

  นายฐาปนพงศ์ เต็งมณี

  พนง.ขับเครื่องจักรกลขนาดเบา 062-1431483

 • thumbnail

  นางประนอม ชาลีศรี

  คนงานทั่วไป 098-2267866

 • thumbnail

  นายนิรันดร์ ประดิษฐา

  คนงานทั่วไป 098-1802969