หน้าแรก ITA แบบสอบถามความฯ Facebook Admin webmail เว็บไซต์เก่า

ทำเนียบบุคลากร องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด

สมาชิกสภาองค์การ

 • thumbnail

  นายเป็นไท เกษมลักษณ์

  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด (ส.อบต. ม.11)

 • thumbnail

  นายศรีวิชัย ปินะทานัง

  รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด (ส.อบต. ม.1)

 • thumbnail

  สิบตำรวจโทพุฒิพัฒน์ ธัญโรจน์วรภัทร

  เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด (ปลัด อบต.)

 • thumbnail

  นายจุลพงษ์ เส็งนา

  ส.อบต. ม.2

 • thumbnail

  นายทองสุข จันทะนาข่า

  ส.อบต. ม.3

 • thumbnail

  นายสมร เข็มขัด

  ส.อบต. ม.4

 • thumbnail

  นายภานุวัฒน์ เข็มขัด

  ส.อบต. ม.5

 • thumbnail

  นายชัยศรี พันรัมย์

  ส.อบต. ม.6

 • thumbnail

  นายเปล่ง เขื่อนแก้ว

  ส.อบต. ม.7

 • thumbnail

  นายธำมรงค์ มุ่งดี

  ส.อบต. ม.8

 • thumbnail

  นายวิลัย วัฒนา

  ส.อบต. ม.9

 • thumbnail

  นายสิทธิพร ต้นงาม

  ส.อบต. ม.10

 • thumbnail

  นางสอาด โพธิ์นา

  ส.อบต. ม.12

 • thumbnail

  นายสุระ โพธินา

  ส.อบต. ม.13

 • thumbnail

  นายสุดตา โนนแก้ว

  ส.อบต. ม.14

 • thumbnail

  นายบรรจง ทรงรัมย์

  ส.อบต. ม.15

 • thumbnail

  นายมงคล ศิวะกานต์

  ส.อบต. ม.16