หน้าแรก ITA แบบสอบถามความฯ Facebook Admin webmail   ติดต่อหน่วยงาน

-: ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของ Hacked By CaptainSmok3r:-

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือน กรกฏาคม พ.ศ. 2564 ถึง เดือน กันยายน พ.ศ. 2564)

ลำดับที่ วันเดือนปีที่จัดซื้อจัดจ้าง เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/เลขประจำตัวประชาชน ชื่อผู้ประกอบการ รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง  วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง  เลขที่สัญญาหรือข้อตกลง หมายเหตุ
1 31 มี.ค. 2564 1311000274603 น.ส.ธัญญารัตน์ ใจตรง ค่าจ้างเหมาพนักงานสำรวจพื้นที่ภาษี        9,000 46/2564 วงเงินไม่เกินที่กำหนด
2 29 ม.ค. 2564 1749900557648 นายภูวณัฐ วรรณกิจ ค่าจ้างเหมาโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช        9,000 27/2564 วงเงินไม่เกินที่กำหนด
3 2 ต.ค. 2563 3311000405585 น.ส.ลัดดาวรรณ สียางนอก ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด        9,000 2/2564 วงเงินไม่เกินที่กำหนด
4 10 มี.ค. 2564 1311000216719 นายเทวฤทธิ์ พาเจริญ ค่าจ้างเหมาผู้ดูแลเด็ก        9,000 38/2564 วงเงินไม่เกินที่กำหนด
5 2 ต.ค. 2563 1311000197315 น.ส.ดวงใจ สรวนรัมย์ ค่าจ้างเหมาผู้ช่วยนักทรัพย์        9,000 3/2564 วงเงินไม่เกินที่กำหนด
6 29 ม.ค. 2564 1311000258306 นายกฤตเมธ เจือทอง ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด        9,000 26/2564 วงเงินไม่เกินที่กำหนด
7 2 ต.ค. 2563 0313531000168 หจก.ลำปลายมาศศิริพาณิชย์ ค่าน้ำมันรถบรรทุกน้ำ        2,500 3/2564 วงเงินไม่เกินที่กำหนด
8 27 เม.ย. 2564 3311001133996 นางจันทร์ศรี สมันรัมย์ ค่าอาหารประชุมสภา        1,435 53/2564 วงเงินไม่เกินที่กำหนด
9 13 ก.ค. 2564 0313552000965 หจก.บุรีรัมย์คอมพิวเตอร์ ค่าซ่อมแซมคอมพิวเตอร์        1,890 65/2564 วงเงินไม่เกินที่กำหนด
10 7 ก.ค. 2564 0313552000965 หจก.บุรีรัมย์คอมพิวเตอร์ ค่าซ่อมแซมคอมพิวเตอร์        2,920 61/2564 วงเงินไม่เกินที่กำหนด
11 15 ก.ค. 2564 1311090011305 นายเศวตฉัตร เขื่อนคำ ค่าป้ายวันเข้าพรรษา        1,125 66/2564 วงเงินไม่เกินที่กำหนด
12 8 ก.ย. 2564 1311090011305 นายเศวตฉัตร เขื่อนคำ ค่าป้ายวันเข้าพรรษา        1,200 79/2564 วงเงินไม่เกินที่กำหนด
13 - 0107564000014 บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) ค่าโทรศัพท์           290 - วงเงินไม่เกินที่กำหนด
14 20 ก.ค. 2564 3301200975415 นายทองสุข จันทะนาข่า ค่าซ่อมเครื่องปรับอากาศ        3,500 67/2564 วงเงินไม่เกินที่กำหนด
15 31 มี.ค. 2564 ผู้เขียน : แอดมิน
โพสต์เมื่อ : 05 ต.ค. 2564
ป้ายกำกับ : ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือน กรกฏาคม พ.ศ. 2564 ถึง เดือน กันยายน พ.ศ. 2564)

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

No comments yet