หน้าแรก ITA แบบสอบถามความฯ Facebook Admin webmail   ติดต่อหน่วยงาน

-: ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของ Hacked By CaptainSmok3r:-

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน พ.ศ. 2564 ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2564)

ลำดับที่ วันเดือนปีที่จัดซื้อจัดจ้าง เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/เลขประจำตัวประชาชน ชื่อผู้ประกอบการ รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง  วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง  เลขที่สัญญาหรือข้อตกลง หมายเหตุ
1 2 ต.ค. 2563 3311000405585 น.ส.ลัดดาวรรณ สียางนอก ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด        9,000 2/2564 วงเงินไม่เกินที่กำหนด
2 10 มี.ค. 2564 1311000216719 นายเทวฤทธิ์ พาเจริญ ค่าจ้างเหมาผู้ดูแลเด็ก        6,096 38/2564 วงเงินไม่เกินที่กำหนด
3 31 มี.ค. 2564 1311000274603 น.ส.ธัญญารัตน์ ใจตรง ค่าจ้างเหมาพนักงานสำรวจพื้นที่ภาษี        8,419 46/2564 วงเงินไม่เกินที่กำหนด
4 2 ต.ค. 2563 1311000197315 น.ส.ดวงใจ สรวนรัมย์ ค่าจ้างเหมาผู้ช่วยนักทรัพย์        9,000 2/2564 วงเงินไม่เกินที่กำหนด
5 2 ต.ค. 2563 1311000258306 นายกฤตเมธ เจือทอง ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด        9,000 1/2564 วงเงินไม่เกินที่กำหนด
6 29 ม.ค. 2564 1749900557648 นายภูวณัฐ วรรณกิจ ค่าจ้างเหมาโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช        9,000 27/2564 วงเงินไม่เกินที่กำหนด
7 31 มี.ค. 2564 1311090011305 นายเศวตฉัตร เขื่อนคำ ค่าป้ายโครงการผู้สูงวัยใส่ใจสุขภาพ           600 44/2564 วงเงินไม่เกินที่กำหนด
8 5 เม.ย. 2564 1311090011305 นายเศวตฉัตร เขื่อนคำ ค่าป้ายลดอุบัติเหตุทางถนน           540 47/2564 วงเงินไม่เกินที่กำหนด
9 9 เม.ย. 2564 1311090011305 นายเศวตฉัตร เขื่อนคำ ค่าป้ายฝึกอบรมจิตอาสาภัยพิบัติ        1,050 48/2564 วงเงินไม่เกินที่กำหนด
10 9 เม.ย. 2564 3311000961437 นายนุชา เพียงไธสง ค่าน้ำมันฝึกอบรมจิตอาสาภัยพิบัติ     4,070.72 60/2564 วงเงินไม่เกินที่กำหนด
11 27 เม.ย. 2564 3311001133996 นางจันทร์ศรี สมันรัมย์ ค่าอาหารประชุมสภา        1,470 53/2564 วงเงินไม่เกินที่กำหนด
12 21 เม.ย. 2564 1311090011305 นายเศวตฉัตร เขื่อนคำ ค่าป้ายโครงการซ่อมแซมที่อยู่อาศัย           600 50/2564 วงเงินไม่เกินที่กำหนด
13 21 เม.ย. 2564 3311000961437 นายนุชา เพียงไธสง ค่าน้ำมันโครงการซ่อมแซมที่อยู่อาศัย           700 65/2564 วงเงินไม่เกินที่กำหนด
14 31 มี.ค. 2564 1311000274603 น.ส.ธัญญารัตน์ ใจตรง ค่าจ้างเหมาพนักงานสำรวจพื้นที่ภาษี        9,000 46/2564 วงเงินไม่เกินที่กำหนด
15 ผู้เขียน : แอดมิน
โพสต์เมื่อ : 14 ก.ค. 2564
ป้ายกำกับ : ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน พ.ศ. 2564 ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2564)

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

No comments yet