หน้าแรก ITA แบบสอบถามความฯ Facebook Admin webmail   ติดต่อหน่วยงาน

-: ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของ Hacked By CaptainSmok3r:-

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม พ.ศ. 2564 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. 2564)

ลำดับที่ วันเดือนปีที่จัดซื้อจัดจ้าง เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/เลขประจำตัวประชาชน ชื่อผู้ประกอบการ รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง  วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง  เลขที่สัญญาหรือข้อตกลง หมายเหตุ
1 21 ธ.ค. 2563 3311001133996 นางจันทร์ศรี สมันรัมย์ ค่าอาหารประชุมสภา        1,470 13/2564 วงเงินไม่เกินที่กำหนด
2 2 ต.ค. 2563 1311000258306 นายกฤตเมธ เจือทอง ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด        9,000 1/2564 วงเงินไม่เกินที่กำหนด
3 2 ต.ค. 2563 1311000197315 น.ส.ดวงใจ สรวนรัมย์ ค่าจ้างเหมาผู้ช่วยนักทรัพย์        9,000 3/2564 วงเงินไม่เกินที่กำหนด
4 28 ต.ค. 2563 1311000268441 น.ส.ธรรมิกา ชิรัมย์ ค่าจ้างเหมาอนุรักษ์พันธุกรรมพืช        9,000 10/2564 วงเงินไม่เกินที่กำหนด
5 2 ต.ค. 2563 3311000405585 น.ส.ลัดดาวรรณ สียางนอก ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด        9,000 2/2564 วงเงินไม่เกินที่กำหนด
6 30 ต.ค. 2563 1311000287764 นายสันติ เชิญรัมย์ ค่าจ้างเหมาครูดูแลเด็ก        9,000 9/2564 วงเงินไม่เกินที่กำหนด
7 2 ต.ค. 2563 0313531000168 หจก.ลำปลายมาศศิริพาณิชย์ ค่าน้ำมันรถกระเช้า           500 3/2564 วงเงินไม่เกินที่กำหนด
8 19 ม.ค. 2564 1311090011305 นายเศวตฉัตร เขื่อนคำ ค่าป้าย           432 21/2564 วงเงินไม่เกินที่กำหนด
9 4 ม.ค. 2564 0313552000965 หจก.บุรีรัมย์คอมพิวเตอร์ ค่าซ่อมแซมเครื่องปริ้น        2,080 14/2564 วงเงินไม่เกินที่กำหนด
10 19 ม.ค. 2564 1311090011305 นายเศวตฉัตร เขื่อนคำ ค่าป้ายโควิด-19        1,200 21/2564 วงเงินไม่เกินที่กำหนด
11 - 0107564000014 บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) ค่าโทรศัพท์       287.83 - วงเงินไม่เกินที่กำหนด
12 21 ม.ค. 2564 1311090011305 นายเศวตฉัตร เขื่อนคำ ค่าป้ายประชาคม           585 22/2564 วงเงินไม่เกินที่กำหนด
13 2 ต.ค. 2563 1311000197315 น.ส.ดวงใจ สรวนรัมย์ ค่าจ้างเหมาผู้ช่วยนักทรัพย์        9,000 3/2564 วงเงินไม่เกินที่กำหนด
14 30 ต.ค. 2563 1311000268441 น.ส.ธรรมิกา ชิรัมย์ ค่าจ้างเหมาอนุรักษ์พันธุกรรมพืช        9,000 10/2564 วงเงินไม่เกินที่กำหนด

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

No comments yet