หน้าแรก ITA แบบสอบถามความฯ Facebook Admin webmail   ติดต่อหน่วยงาน

-: ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของ Hacked By CaptainSmok3r:-

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563)

ลำดับที่ วันเดือนปีที่จัดซื้อจัดจ้าง เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/เลขประจำตัวประชาชน ชื่อผู้ประกอบการ รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง  วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง  เลขที่สัญญาหรือข้อตกลง เหตุผลสนับสนุนในการจ้าง
1 12 ต.ค. 2563 3311001133996 นางจันทร์ศรี สมันรัมย์ ค่าอาหารประชุมสภา        1,435 5/2563 วงเงินไม่เกินที่กำหนด
2 8 ต.ค. 2563 0313546000185 หจก.รวมศึกษาภัณฑ์ ค่าวัสดุสำนักงาน        1,960 6/2564 วงเงินไม่เกินที่กำหนด
3 19 ต.ค. 2563 1311090011305 นายเศวตฉัตร เขื่อนคำ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์        1,500 16/2564 วงเงินไม่เกินที่กำหนด
4 2 ต.ค. 2563 1311000258306 นายกฤตเมธ เจือทอง ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด        8,334 1/2564 วงเงินไม่เกินที่กำหนด
5 2 ต.ค. 2563 1311000197315 น.ส.ดวงใจ สรวนรัมย์ ค่าจ้างเหมาผู้ช่วยนักทรัพย์        8,334 3/2564 วงเงินไม่เกินที่กำหนด
6 2 ต.ค. 2563 3311000405585 น.ส.ลัดดาวรรณ สียางนอก ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด        8,334 2/2564 วงเงินไม่เกินที่กำหนด
7 - 0107545000161 บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ค่าโทรศัพท์       502.89 - วงเงินไม่เกินที่กำหนด
8 2 ต.ค. 2563 0313531000168 หจก.ลำปลายมาศศิริพาณิชย์ ค่าน้ำมันรถส่วนกลาง        3,950 2/2564 วงเงินไม่เกินที่กำหนด
9 2 ต.ค. 2563 1311000258306 นายกฤตเมธ เจือทอง ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด        9,000 1/2564 วงเงินไม่เกินที่กำหนด
10 2 ต.ค. 2563 1311000197315 น.ส.ดวงใจ สรวนรัมย์ ค่าจ้างเหมาผู้ช่วยนักทรัพย์        9,000 3/2564 วงเงินไม่เกินที่กำหนด
11 2 ต.ค. 2563 3311000405585 น.ส.ลัดดาวรรณ สียางนอก ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด        9,000 2/2564 วงเงินไม่เกินที่กำหนด
12 30 ต.ค. 2563 1311000287764 นายสันติ เชิญรัมย์ ค่าจ้างเหมาครูดูแลเด็ก        8,700 9/2564 วงเงินไม่เกินที่กำหนด
13 30 ต.ค. 2563 1311000268441 น.ส.ธรรมิกา ชิรัมย์ ค่าจ้างเหมา        8,700 10/2564 วงเงินไม่เกินที่กำหนด
14 - 0107545000161 บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ค่าโทรศัพท์       403.39 - วงเงินไม่เกินที่กำหนด

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

No comments yet